ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ

ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವಿವರ
01 sgvvt

ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ ಎ ಮಲ್ಲಣ್ಣವರ ಗೌ.ದ್ವಿ.ದ.ಸ

ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ : 29.07.1984
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಾಂಕ : 26.06.2019
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ : 26.06.2019
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :M.A., M.Ed

02 sgvvt

ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ನಯೀಮ.ಬಿ.ಮೂಲಿಮನಿ, ಪರಿಚಾರಕ

ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ : 01.06.1978
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.12.2007
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ : 14.12.2007
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :SSLC

X