ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರ
01 sgvvt

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದನಗೌಡ.ಜೆ.ಪಾಟೀಲ

ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ : 01.01.1973
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಾಂಕ : 11.08.2003
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ : 11.08.2003
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :B.A, B.Ed

02 sgvvt

ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ.ಬಿ.ಕಟ್ಟಿ
ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ : 23.07.1977
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಾಂಕ : 11.08.2003
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ : 11.08.2003
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :M.Sc, B.Ed

03 sgvvt

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ.ವಿ.ಲಕ್ಷಾಣಿ
ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ : 01.06.1975
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಾಂಕ : 11.08.2003
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ : 11.08.2003
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :BB.Sc, B.Ed

04 sgvvt

ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ.ಟಿ.ಸಜ್ಜನ
ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ : 01.06.1968
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಾಂಕ : 11.08.2003
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ : 11.08.2003
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :BB.A, B.Ed


05 sgvvt

ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ.ಹೆಚ್.ಗುಡ್ಲಾನೂರ
ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ : 01.06.1979
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಾಂಕ : 03.12.2010
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ : 03.12.2010
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :BB.A, B.Ed


06 sgvvt

ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ.ಡಿ.ಜೋಗಣ್ಣವರ
ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ : 10.10.1978
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಾಂಕ : 03.12.2010
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ : 03.12.2010
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :A.M.Dp


07 sgvvt

ಶ್ರೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ
ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ : 17.07.1973
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಾಂಕ : 28.12.2010
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ : 28.12.2010
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :M.Sc, B.Ed


08 sgvvt

ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ.ಡಿ.ರಾಠೋಡ
ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ : 22.07.1978
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಾಂಕ : 28.12.2010
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ : 28.12.2010
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :B.A, B.P.Ed


X